top of page
Waving in Headphones

WF-F5 Video Review

WF-F5 PIC2-s.png
White Washed Wood

1. ขั้นตอนการ Download Application 'SMART LIFE" และลงทะเบียนการใช้งานของระบบ WF-F5

5. การเชื่อมต่อกล้อง Indoor IP Camera เข้ากับ WiFi

7. การเชื่อมต่อ Smart Plug เข้ากับ WiFi

9. การเชื่อมต่อ IR Controller เข้ากับ WiFi และ Add รีโมทของแอร์เข้ากับ IR Controller

11. การสั่งงาน Smart Switch และการตั้งค่า Timer (ระบบเปิด/ปิดเวลาอัตโนมัติ

White Washed Wood

2. การเชื่อมต่อกล่องควบคุมหลักกับ WiFi

4. วิธีการใช้งานระบบ WF-F5

6. การเชื่อมต่อกล้อง Outdoor IP Camera เข้ากับ WiFi

8. การเชื่อมต่อ Smart Switch เข้ากับ WiFi

12. การสั่งงานเปิด/ปิดแอร์

3. ขั้นตอนการ Add อุปกรณ์เข้ากับกล่องควบคุมหลัก (รีโมทควบคุม, ไซเรน, อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว และอุปกรณ์ตรวจจับประตู/หน้าต่าง 

10. การสั่งงาน Smart Plug และการตั้งค่า Timer (ระบบเปิด/ปิดเวลาอัตโนมัติ)

bottom of page