top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัว


เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท สมาร์ท บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด (ในที่นี้คือ "บริษัท") ได้ดำเนินการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผ่านนโยบายดังนี้ แคมเปญหรือบริการเฉพาะอาจจะมีนโยบายความเป็นส่วนบุคคลที่แตกต่างออกไป ดังนั้น โปรดอ่านเงื่อนไขดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย

 

1.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะดำเนินการตามวิธีการที่เหมาะสมหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากลูกค้า บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ 

 

2. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสมและมุ่งมั่นเพื่อป้องกันข้อมูลไม่ให้รั่วไหลสู่ภายนอก 

 

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
3.1. เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทางออนไลน์ จดหมายการขายและแคมเปญต่างๆ
3.2. เพื่อยืนยันการซื้อผลิตภัณฑ์และการจัดส่ง
3.3. เพื่อสอบถามลูกค้าให้ตอบคำถามต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
3.4. เพื่อรวบรวมรายการสำหรับแคมเปญ เหตุการณ์และแบบสอบถาม และเพื่อส่งมอบรางวัลและผลตอบแทนแก่ผู้เข้าร่วม 
3.5. เพื่อขอความเห็นของลูกค้าในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
3.6. เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับบริการพิเศษและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
3.7. เพื่อตอบคำถามจากลูกค้า

บริษัทจะทำการดูแลที่เหมาะสมเมื่อมีการใช้ข้อมูลของลูกค้าที่มีการรวบรวมไว้เพื่อปกป้องสิทธิของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาตของลูกค้า (ยกเว้นกรณีที่ลูกค้าให้ความยินยอมล่วงหน้าหรือตามกฎหมายกำหนด)

 

4. การจัดหา เปิดเผย แก้ไขและการระงับการใช้งานข้อมุลส่วนบุคคล
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามยกเว้นกรณีต่อไปนี้:
4.1. เมื่อลูกค้าได้ยินยอมให้เปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวไปยังบุคคลที่สาม
4.2. เมื่อบริษัทได้รับข้อสงสัยด้านกฏหมายจากหน่วยงานราชการ อาทิ ศาลหรือตำรวจ
4.3. เมื่อการกระทำของลูกค้าบนเว็บไซต์ของบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิทรัพย์สินหรือบริการของบริษัทและจะพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อปกป้อง 
4.4. เมื่อจำเป็นต้องใช้ข้อมูลอย่างเร่งด่วนเพื่อปกป้องร่างกายคนหรือปกป้องทรัพย์สินและเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
4.5. เมื่อใช้งานข้อมูลร่วมกันกับกลุ่มบริษัทที่อยู่ในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อที่จะตอบสนองต่อการร้องขอ จากลูกค้า

5. การบำรุงรักษาของระบบภายใน
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยการสร้างกฎระเบียบภายในที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลบนพื้นฐานของนโยบายความเป็นส่วนตัวและโดยการออกคำสั่งในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องแก่พนักงาน

 

6. การตรวจสอบ
บริษัทจะตรวจสอบแนวทางสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุง โปรดทราบว่าบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนบุคคลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า นโยบายที่มีการปรับปรุงแล้วจะแสดงไว้ในหน้านี้

bottom of page